X
  GO
de-DEit-IT

La letteratura,
come tutta l'arte,
è la confessione
che la vita non basta.

(Fernando Pessoa)
 

2020 – n ann particuler, plën de sfides y mpedimënc, ma nce de speranza.

L ann 2020 à per la bibliotech San Durich scumencià scialdi ben. De fauré ie unida metuda a jì la prima manifestestazion, na prejentazion dl liber “La forza della vita” de Chiara Turatto, n’ëila nasciuda sënza mans. Riesc do iel unida a sl dé na relazion sun la medejina africana cun Massimiliano Troiani, na manifestazion n culaburazion cun la butëiga dl mond. N merdi de carnescià pudova la mutans y i mutons inò se lascé depënjer sù l mus te bibliotech. Leprò se ancuntova uni sada danmesdi l Gomitolando, na grupa de ëiles che fej bel da ngrum de ani ciauza deberieda.

Presc do à la pandemia dl corona-virus ënghe tucà la bibliotech. Ai 9 de merz à la bibliotech śarà si portes per l publich. Davia che la dumanda de libri ntan l lockdown fova granda, iel do Pasca, ai 14 de auril, stat metù sù l servisc de purté i libri y media a cësa di letëures. N servisc nuzà scialdi y cun gran legrëza dai zitadins de Urtijëi, vel un aspitova bele dan porta sun si tascia.

Ai 11 de mei fovla finalmënter tan inant: la bibliotech pudova inò giaurì, sambën me cun restrizions. L scumenciamënt do belau doi mënsc de śareda ne fova danz nia saurì. Cun l zenter belau mort ora fovl nce te bibliotech plutosc chiet, ënghe ajache n ne pudova nia se tenì sù massa giut te bibliotech per schivé abinedes de persones. Ena per ena se miurova però la situazion y l lëur jiva ënghe inò for plu tla direzion dla normalità.

D’instà an pudù mëter a jì l’azion da liejer per mutans y mutons dla scola elementera y l ie nce unì fat pea pra l’azion da liejer dla provinzia per sculeies dla mesana. Per stlù jù chësta azion iel chëst’ann unì chris ora n’autra forma de i ani passei – l’estrazion de 30 biei pesć ie unida fata sun Radio Gherdëina. Na festa cun duc i sculeies ne fossa nia stat puscibl.

Ala fin de agost iel unida a sl dé na senteda straurdinera per dé pro l statut nuef dla Lia per la Bibliotech tla pitla sala dla Cësa de Cultura.

Autra manifestazions pensedes per l instà à purtruep messù unì dejdides. Sambën sperun de pudëi mëter a jì la manifestazions perdudes tl ann 2021.

Cun l marcià di libri adurvei de Segra Sacun iel mo na manifestazion garateda da nuté sù che vën urganiseda bel da ngrum de ani.

Per l di dla biblioteches iel unit a sl dé la prejentazion di sënialibri “Jedes Buch hinterlässt ein Zeichen – jede Bibliothek auch“, n projet che à bele scumencià d’autonn dl 2019. Pra la manifestazion à Irene Moroder purtà dant n poetry slam y Pauli Moroder à acumpanià cun mujiga. Samben fova nce i sculeies dla scola d’ert Cademia che à realisà i sënialibri prejënc.

La bibliotech San Durich cumpëida 15.781 media:

 • 12.650 libri
 • 1.516 CD
 • 1.290 DVD
 • 72 zaites
 • 95 juesc
 • 158 autri media

Tl 2020 iel unì mprestei ora 38.543 media:

 • 25.835 libri
 • 5.721 DVD
 • 3.012 zaites
 • 3.156 CD
 • 586 juesc
 • 233 autri media

L valor soziel y culturel dla bibliotech ne possen dessegur nia mustré mé cun chisc numri, ma i desmostra che la ie na istituzion mpurtanta che vën nuzeda scialdi da nosc zitadins.

 

Rapporto d'attività 2020

Rapporto d'attività 2019

Transparenzpflicht für Vereine, Stiftungen und Onlus-Körperschaften

Contribui e aiuti finanziari che l'associazione "Ente Gestore della biblioteca comprensoriale per la Val Gardena“ – codice fiscale 94025570212 – ha ottenuto nel 2020:

 • Comune di Ortisei – importo: 108.149,08 € il 28.04.2020 – motivo: Contributo ordinario 2020
 • Comune di Castelrotto - importo: 10.032,00 € il 10.09.2020 - motivo: Contributo ordinario 2020
 • Ufficio biblioteche e lettura – importo: 32.500,00 € il 30.01.2020 – motivo: 1. anticipo contributo ordinario 2020
 • Ufficio biblioteche e lettura – importo: 13.000,00 € il 05.05.2020 – motivo: Pagamento finale contributo ordinario 2019
 • Ufficio biblioteche e lettura – importo: 19.500,00 € il 08.10.2020 – motivo: 2. anticipo contributo ordinario 2020
 • Ufficio biblioteche e lettura - importo: 1.640,00€ il 19.10.2020 - motivo: Anticipo contributo per investimenti nelle biblioteche per l'aquisto di informatica
 • Ufficio biblioteche e lettura - importo: 410,00€ il 16.12.2020 - motivo: Pagamento finale contribut per investimenti nelle biblioteche per l'aquisto di informatica