X
  GO
de-DEit-IT

 

„Die Lust an der Literatur ist auch die Lust am Leben.
Die Kunst, zu Lesen, in ein Buch hineinzufallen,
darin zu versinken, kaum noch auftauchen zu können,
ist ein Stück Lebenskunst.“

(Elke Heidenreich)

 

2020 – n ann particuler, plën de sfides y mpedimënc, ma nce de speranza.

L ann 2020 à per la bibliotech San Durich scumencià scialdi ben. De fauré ie unida metuda a jì la prima manifestestazion, na prejentazion dl liber “La forza della vita” de Chiara Turatto, n’ëila nasciuda sënza mans. Riesc do iel unida a sl dé na relazion sun la medejina africana cun Massimiliano Troiani, na manifestazion n culaburazion cun la butëiga dl mond. N merdi de carnescià pudova la mutans y i mutons inò se lascé depënjer sù l mus te bibliotech. Leprò se ancuntova uni sada danmesdi l Gomitolando, na grupa de ëiles che fej bel da ngrum de ani ciauza deberieda.

Presc do à la pandemia dl corona-virus ënghe tucà la bibliotech. Ai 9 de merz à la bibliotech śarà si portes per l publich. Davia che la dumanda de libri ntan l lockdown fova granda, iel do Pasca, ai 14 de auril, stat metù sù l servisc de purté i libri y media a cësa di letëures. N servisc nuzà scialdi y cun gran legrëza dai zitadins de Urtijëi, vel un aspitova bele dan porta sun si tascia.

Ai 11 de mei fovla finalmënter tan inant: la bibliotech pudova inò giaurì, sambën me cun restrizions. L scumenciamënt do belau doi mënsc de śareda ne fova danz nia saurì. Cun l zenter belau mort ora fovl nce te bibliotech plutosc chiet, ënghe ajache n ne pudova nia se tenì sù massa giut te bibliotech per schivé abinedes de persones. Ena per ena se miurova però la situazion y l lëur jiva ënghe inò for plu tla direzion dla normalità.

D’instà an pudù mëter a jì l’azion da liejer per mutans y mutons dla scola elementera y l ie nce unì fat pea pra l’azion da liejer dla provinzia per sculeies dla mesana. Per stlù jù chësta azion iel chëst’ann unì chris ora n’autra forma de i ani passei – l’estrazion de 30 biei pesć ie unida fata sun Radio Gherdëina. Na festa cun duc i sculeies ne fossa nia stat puscibl.

Ala fin de agost iel unida a sl dé na senteda straurdinera per dé pro l statut nuef dla Lia per la Bibliotech tla pitla sala dla Cësa de Cultura.

Autra manifestazions pensedes per l instà à purtruep messù unì dejdides. Sambën sperun de pudëi mëter a jì la manifestazions perdudes tl ann 2021.

Cun l marcià di libri adurvei de Segra Sacun iel mo na manifestazion garateda da nuté sù che vën urganiseda bel da ngrum de ani.

Per l di dla biblioteches iel unit a sl dé la prejentazion di sënialibri “Jedes Buch hinterlässt ein Zeichen – jede Bibliothek auch“, n projet che à bele scumencià d’autonn dl 2019. Pra la manifestazion à Irene Moroder purtà dant n poetry slam y Pauli Moroder à acumpanià cun mujiga. Samben fova nce i sculeies dla scola d’ert Cademia che à realisà i sënialibri prejënc.

 

Tl 2020 iel unì mprestei ora 38.543 media:

 • 25.835 libri
 • 5.721 DVD
 • 3.012 zaites
 • 3.156 CD
 • 586 juesc
 • 233 autri media

La bibliotech San Durich cumpëida 15.781 media:

 • 12.650 libri
 • 1.516 CD
 • 1.290 DVD
 • 72 zaites
 • 95 juesc
 • 158 autri media

 

L valor soziel y culturel dla bibliotech ne possen dessegur nia mustré mé cun chisc numri, ma i desmostra che la ie na istituzion mpurtanta che vën nuzeda scialdi da nosc zitadins.

 

Tätigkeitsbericht 2020

Tätigkeitsbericht 2019

 

Transparenzpflicht für Vereine, Stiftungen und Onlus-Körperschaften

Beiträge und finanzielle Zuwendungen, welche der Verein „Lia per la Bibliotech San Durich“ – St. Nr.: 94025570212 – im Jahr 2020 erhalten hat:

 • Beitragsgeber: Gemeinde St. Ulrich – Betrag: 108.149,08 € am 28.04.2020 – Begründung:  Ordentlicher Beitrag 2020
 • Beitragsgeber: Gemeinde Kastelruth - Betrag: 10.032,00 € am 10.09.2020 - Begründung: Ordentlicher Beitrag 2020
 • Beitragsgeber:  Amt für Bibliotheken und Lesen – Betrag: 32.500,00 € am 30.01.2020 – Begründung:  1. Vorschuss ordentlicher Beitrag 2020
 • Beitragsgeber:  Amt für Bibliotheken und Lesen – Betrag: 13.000,00 € am 05.05.2020 – Begründung:  Auszahlung ordentlicher Beitrag 2019
 • Beitragsgeber:  Amt für Bibliotheken und Lesen – Betrag: 19.500,00 € am 08.10.2020 – Begründung:  2. Vorschuss ordentlicher Beitrag 2020
 • Beitragsgeber:  Amt für Bibliotheken und Lesen - Betrag: 1.640,00€ am 19.10.2020 - Begründung: Vorschuss Beitrag für Investitionen für den Ankauf von EDV
 • Beitragsgeber:  Amt für Bibliotheken und Lesen - Betrag: 410,00€ am 16.12.2020 - Begründung: Auszahlung Beitrag für Investitionen für den Ankauf von EDV