X
  GO
de-DEit-IT

„Eine Kindheit ohne Bücher wäre keine Kindheit.
Es wäre, als ob man aus dem verzauberten Land
ausgesperrt wäre, aus dem man sich die seltsamste
aller Freuden holen könnte.“

(Astrid Lindgren)

 

L ann 2021 ie per la bibliotech San Durich jit scialdi ben. Davia che tl 2020 ne fovel pervia dla restrizions contra la pandemia nia puscibl fé truepa atività, se an mpensà de purvé a mëter a jì tl 2021 vel manifestazion online. Scumencià al cun na relazion sun l tè y la craitles, tenida da l jëun de Urtijëi Ujep Runggalier. Jic inant iesun cun na relazion sun la situazion tla families ntan la pandemia da pont de uduta psicologich cun l psicologh Dott. Stefano di Carlo. La terza relazion online ie unida tenida dal giardinier bio Alexander Huber che à rujnà de co anjinië ca l verzon d’ansciuda. Manifestazions online ie dessegur na bela alternativa te chisc tëmps che la jënt prijea nce, chësc an udù cun chësta pitla lingia de manifestazions che ie states de gran suzes. Purempò ie l’ancuntedes dal vif de gran mpurtanza per l valor soziel de na cumenanza, dantaldut per i mëndri.

Per l dì mundiel dl liber ti an anjinià ca ala mutans y i mutons che univa te chëla ena tla bibliotech de bloc sënialibri da pastelné nstëss.
D’ansciuda fova l’agenda 2030 y i 17 ubietifs per n mond sustenibl n argumënt tla bibliotech. Da bulsan an giatà truepsc libri che reverda chësta tematica y n à pudù saludé l clown Karamela che ti à prejentà a na tlas de scola i fins te na maniera scialdi darì.
D’instà iel inò unida a sl dé l’azion da liejer per sculées y sculeies dla scola elementera che à chëst’ann scialdi butà. Ala fin dl instà iel ntan na pitla festa unic premiei i letëures lezitënc trajan ala busca. Nce pra l’azion da liejer d’instà, metuda a jì dal Amt für Bibliotheken und Lesen “LiL – Lesen im Liegestuhl” an partezipà.

Ntan l’instà à nce inò l Gomitolando scumencià a se urté tla bibliotech per fé a ciauzia deberieda.
De lugio iel unida a sl dé na manifestazion scialdi garateda. La scritëura jëuna de Runcadic Nadia Rungger à tl verzon dala rojules sa Bula liet ora de si nuef liber “Das Blatt mit den Lösungen” de beliscima poejies y tesć. Marion Moroder la à acumpanieda cun de bela cianties, scrites da ëila nstëss. Dut adum à fat nascer na beliscima atmosfera.
Per i mëndri iel mo stat urganisà n blot turnoi de “Mensch ärgere dich nicht” sun plaza dan la bibliotech.
Ala fin dl instà iel stat urganisà n curs per la bibliotecheres de Gherdëina de liejer dant cun Donatella Gigli. Ëila à mustrà tecniches nueves y dat de bon cunsëis.

N ucajion di 100 ani dla Lia Eves Gherdëina iel stai metui ora truepsc libri sun l’eves y sun la miel.
De setëmber y utober iel inò unit a sl dé l „Literakino“, ulach l vën mustrei de biei films, suvënz trac ora de ne liber.
La bibliotech à nce teut pert a l pruiet “FAIRever Coffee” metù a jì dala OEW. Per chësc proiet an, n culaburazion cun la Butëiga dl Mond Gherdëina, ai prim de utober pità sun plaza de dlieja café fair debant, chësc per sensibilisé la jënt a cumpré café fair mpede chël cumerziel.

Scialdi butà à inò l marcià di libri adurvei de Segra Sacun, na manifestazion urganiseda dala trei biblioteches dla val.
De utober iel stat urganisà n curs de cujì per prinzipianc cun Barbara Moroder y Simona Kostner. La dumanda per chësc curs fova scialdi auta, perchël uniral dessegur cialà de l pité n segondo iede tl daunì.
Per l di dla biblioteches à la biblioteches dla valeda, San Durich, Tresl Gruber, O.v.Wolkenstein y la bibliotech ladina metù a jì deberieda n’ena ulach l univa liet dant na storia per pitli uni di te n’autra bibliotech.
D’autonn an pona mo pudù nvie la tlasses dla segonda y terza scola elementera a ti cialé ala bibliotech.
Dassën bel fovl a pudëi saludé l scritëur de libri per mutons tudesch Rüdiger Bertram. Ël ie stat te n danmesdì te duta la trei biblioteches publiches dla val, ulache l ti à prejentà a tlasses dla quarta o quinta scola elementera si liber “Stinktier & Co.”.
Per finé via l ann iel mo stat metù a jì l “English Café” cun Edmund Dellago y stat mustrà n film da Nadel per mëndri.

Leprò iel mo ntan dut l ann states fates truepa de bela mëises de libri sun tematiches atueles.

 

Tl 2021 iel unì mprestei ora 43.006 libri y media:

 • 30.552 libri
 • 5.232 DVD
 • 2.911 zaites
 • 3.548 CD
 • 601 juesc
 • 162 autri media

La bibliotech San Durich cumpëida 15.698 media:

 • 12.632 libri
 • 1.377 CD
 • 1.359 DVD
 • 75 zaites
 • 103 juesc
 • 152 autri media

L valor soziel y culturel dla bibliotech ne possen dessegur nia mustré mé cun chisc numri, ma i desmostra che la ie na istituzion mpurtanta che vën nuzeda scialdi da nosc zitadins.

I libri mprestei ora l plu suvënz ntan l ann 2021 fova:

Romans:

37 iedesc

37 iedesc

31 iedesc

Libri tematics per granc:

15 iedesc

14 iedesc

14 iedesc

Libri per jëuni:

12 iedesc

12 iedesc

11 iedesc

Libri per mutans y mutons:

6 – 8 ani

9 – 11 ani

Libri da dessënies

12 iedesc

12 iedesc

11 iedesc

 

Archiv Jahresberichte

Tätigkeitsbericht 2021

Tätigkeitsbericht 2020

Tätigkeitsbericht 2019

 

Transparenzpflicht für Vereine, Stiftungen und Onlus-Körperschaften

Beiträge und finanzielle Zuwendungen, welche der Verein „Lia per la Bibliotech San Durich“ – St. Nr.: 94025570212 – im Jahr 2021 erhalten hat:

 • Beitragsgeber: Gemeinde St. Ulrich – Betrag: 80.000,00 € am 16.06.2021 – Begründung:  Ordentlicher Beitrag 2021
 • Beitragsgeber: Gemeinde Kastelruth - Betrag: 10.000,00 € am 31.08.2021 - Begründung: Ordentlicher Beitrag 2021
 • Beitragsgeber:  Amt für Bibliotheken und Lesen – Betrag: 32.500,00 € am 19.02.2021 – Begründung:  1. Vorschuss ordentlicher Beitrag 2021
 • Beitragsgeber:  Amt für Bibliotheken und Lesen – Betrag: 13.000,00 € am 26.05.2021 – Begründung:  Auszahlung ordentlicher Beitrag 2020
 • Beitragsgeber:  Amt für Bibliotheken und Lesen – Betrag: 19.500,00 € am 13.12.2021 – Begründung:  2. Vorschuss ordentlicher Beitrag 2021